Regulamin korzystania z aplikacji Keto Serwis

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).
 2. Zarządcą aplikacji internetowej Keto Serwis jest: Jerzy Dryndos, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LOGOTEC Jerzy Dryndos, ul. Świętojańska 2a, 41-400 Mysłowice, NIP 2220011308, REGON 008062259, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwany dalej „Zarządcą”.
 3. Użyte w dokumencie pojęcia należy rozumieć następująco:
  1. Aplikacja – Aplikacja internetowa Keto Serwis prowadzony przez Zarządcę, umożliwiający korzystanie z usług, o których mowa w Regulaminie i na zasadach tam określonych;
  2. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady użytkowania Aplikacji;
  3. Użytkownik – podmiot, który korzysta z usługi świadczonej przez Zarządcę drogą elektroniczną w ramach Aplikacji;
  4. Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika służąca do korzystania z Aplikacji przesłana Użytkownikowi w wiadomości e-mail i sms;
  5. Hasło jednorazowe – indywidualny ciąg znaków przesłany Użytkownikowi w wiadomości e-mail i sms, który służy do pierwszorazowego zalogowania się w celu skorzystania z Aplikacji;
  6. Hasło – ciąg znaków wybranych przez Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się w celu zabezpieczenia swojego dostępu do Aplikacji;
  7. Usługi – świadczone na rzecz Użytkownika przez Zarządcę usługi dostępne w ramach Aplikacji, których rodzaj określa Regulamin;
  8. Urządzenie – urządzenie w postaci np. smartfonu, tabletu, na którym Użytkownik instaluje Aplikację;
  9. Instrukcja – instrukcja obsługi Aplikacji zawierająca opis funkcji systemu i metody korzystania z nich przez Użytkownika;
  10. Dietetyk – dietetyk prowadzący, który na potrzeby analizy postępów Użytkownika umożliwia mu dostęp do Aplikacji na czas określony podczas konsultacji.
 4. Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Zarządcę oraz zasady i warunki korzystania z Aplikacji oraz tryb postępowania w przypadku uwag i awarii.
 5. Aplikacja umożliwia wprowadzanie oraz analizę danych dotyczących wagi ciała, BMI, obwodów ciała, wyników badań krwi (w tym stężenia glukozy i ketonów we krwi) Użytkowania.

Warunki korzystania z Aplikacji

§ 2

 1. Aplikacja przeznaczona jest dla zamkniętej grupy Użytkowników posiadających dostęp, na określony czas, od Dietetyka. Dane wprowadzone przez Użytkownika Aplikacji są analizowane przez Dietetyka. Na podstawie danych wszystkich Użytkowników, dokonywana jest obróbka statystyczna np. w celu oceny postępów Użytkowników. Dane statystyczne są na bieżąco aktualizowane. Użytkownik powinien je traktować jako orientacyjne – dane mają dać jedynie orientacyjny podgląd dotychczasowych wyników.
 2. Korzystanie z Aplikacji przez osoby korzystające z usług Dietetyka nie jest związanie z ponoszeniem dodatkowych opłat.
 3. Rejestrując się w Aplikacji Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, zrozumiał jego treść i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Na jednym urządzeniu można zainstalować tylko jedną Aplikację, w której może być zalogowany tylko jeden Użytkownik.
 5. Użytkownik może korzystać z Aplikacji zainstalowanej na kilku urządzeniach (np. smartfonie, tablecie, itp.).
 6. Z Aplikacji można korzystać w trybie:
 7. online (mając dostęp do Internetu),
 8. offline (bez połączenia z siecią internetową).
 9. W sytuacji korzystania z Aplikacji w trybie offline wprowadzane przez Użytkownika dane nie będą zsynchronizowane, a tym samym Dietetyk nie będzie miał możliwości analizy wprowadzonych danych.
 10. Po zakończeniu określonego z Dietetykiem czasu korzystania z Aplikacji dostęp do Aplikacji wygasa. W celu uzyskania ponownego dostępu do Aplikacji Użytkownik powinien skontaktować się z Dietetykiem.
 11. Zarządca ma prawo do umieszczania w Aplikacji treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Zarządca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Aplikacji oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 12. Użytkownik nie może przenosić praw przysługujących mu z tytułu korzystania z Aplikacji na inne osoby, bez wyraźnej zgody uzyskanej przez Zarządcę wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 13. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, dystrybuowanie, publikowanie i wykorzystywanie przez Użytkownika Aplikacji w innej formie bez wyraźnej zgody Zarządcy.
 14. Użytkownikowi nie wolno kopiować, dystrybuować, rozpowszechniać, publikować, itp. podanych przez Dietetyka zaleceń ani innych treści zawartych w Aplikacji.
 15. Aplikacja nie posiada funkcji umożliwiającej drukowanie treści zawartych w Aplikacji.
 16. W przypadku zauważenia nieprawidłowości w działaniu Aplikacji Użytkownik może skontaktować się ze wsparciem technicznym Aplikacji: +48 518-868-729, moskal@logotec.pl.
 17. Właściwy sposób korzystania z poszczególnych usług oferowanych przez Aplikację został opisany w Instrukcji Użytkownika. Instrukcja jest na bieżąco aktualizowana. Zarządca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Instrukcji w zależności od zmian w samej aplikacji, jak również usług oferowanych.

Zasady korzystania z Aplikacji

§ 3

 1. Użytkownik rejestruje się telefonicznie u Dietetyka podając swoje dane (imię, nazwisko, telefon, email, itp.) Dietetykowi.
 2. Użytkownik otrzymuje od Dietetyka numer ID identyfikujący Użytkownika w systemie Dietetyka.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji, Użytkownik wprowadza podany przez Dietetyka Login (numer ID) i jednorazowe hasło, a następnie ustala własne hasło dostępu do Aplikacji.
 4. Użytkownik może korzystać z aplikacji bez konieczności każdorazowego logowania się.
 5. Aplikacja może od czasu do czasu wylogować Użytkownika, np. w przypadku aktualizacji systemu operacyjnego Urządzenia Użytkownika, aktualizacji Aplikacji, itp.
 6. Użytkownik może się wylogować z aplikacji lub ją usunąć. Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest zalogowanie się Użytkownika na stronie głównej Aplikacji poprzez poprawne wpisanie Loginu oraz Hasła.
 7. Użytkownik nie może udostępniać swojego Hasła osobom trzecim.
 8. W przypadku utraty hasła Użytkownik kontaktuje się z Dietetykiem.
 9. Użytkownik odpowiedzialny jest za właściwe zabezpieczenie swojego Urządzenia, na którym zainstalowana jest Aplikacja z danymi o Użytkowniku. Zarządca nie odpowiada za sytuacje dostępu do danych osobowych Użytkownika wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia jego Urządzenia.
 10. Użytkownik wprowadza do Aplikacji dane:
  1. dotyczące wagi i obwodów ciała,
  2. dotyczące wyników pomiarów glukozy i ketonów.
 11. Użytkownik może też wprowadzać swoje wyniki badań krwi.
 12. Dodatkowo pod informacjami o wadze i obwodzie ciała Użytkownik ma możliwość dodania zdjęć w celu ułatwiającym śledzenie postępów.
 13. Wszelkie dane Użytkownik wprowadza do aplikacji dobrowolnie i jest świadomy, że bez podania pomiarów nie będzie możliwe monitorowanie diety i udzielanie pomocy przez Dietetyka w razie ewentualnych problemów.
 14. Dane podawane przez Użytkownika Aplikacji wprowadza on zgodnie ze stanem faktycznym i bierze odpowiedzialność za umieszczane treści.
 15. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie usunąć wprowadzone dane, co skutkować będzie automatycznym usunięciem ich z serwerów Zarządcy.
 16. Podczas korzystania z Aplikacji Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 17. Użytkownik korzystając z Aplikacji wyraża zgodę na przekazywanie przez Dietetyka zaleceń dietetycznych do jego Aplikacji.
 18. W Aplikacji określeni Użytkownicy otrzymują zalecenia dietetyczne (suplementacyjne i żywieniowe).
 19. Wszystkie zalecenia dietetyczne są tworzone indywidualnie dla każdego Użytkownika.
 20. Zarządca może czasowo bądź trwale zablokować dostęp do Aplikacji w trybie natychmiastowym, jeśli Użytkownik:
  1. narusza postanowienia Regulaminu,
  2. podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Aplikacji,
  3. dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem Aplikacji,
  4. działa na szkodę Zarządcy,
  5. dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  6. świadomie wprowadza nieprawdziwe dane do Aplikacji.

Dodatkowe funkcje Aplikacji

§ 4

 1. Aplikacja daje możliwość dokonywania płatności za pośrednictwem systemu płatności DotPay za:
 2. wizyty dietetyczne,
 3. badania krwi w Śląskich Laboratoriach Analitycznych.
 4. W przypadku chęci dokonania opłaty w ramach funkcji systemu płatności DotPay Użytkownik zostanie przekierowany z Aplikacji do strony z płatnością online. Użytkownik ma możliwość dokonania szybkiego przelewu, dokonania płatnością kartą płatniczą, itp.
 5. Za pomocą Aplikacji Użytkownik może wykonać badania krwi w Śląskich Laboratoriach Analitycznych wysyłając zlecenie do ŚLA. W przypadku, gdy Użytkownik dobrowolnie zleca badanie krwi w Aplikacji pojawia się numer zlecenia na badania. Po zrobieniu badań, wyniki pokazują się w Aplikacji i jednocześnie w systemie Dietetyka.

Ochrona danych w Aplikacji

§ 5

 1. Użytkownik zlecający badania krwi świadomy jest wyrażenia zgody na automatyczne przekazywanie wyników badań wykonanych za pośrednictwem Aplikacji do systemu informatycznego Dietetyka oraz do Aplikacji Użytkownika.
 2. Zarządca podejmuje wszelkie działania niezbędne do ochrony danych Użytkownika oraz wszelkich innych danych wprowadzonych przez Użytkownika do Aplikacji. Jednocześnie Zarządca zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim jakichkolwiek danych wprowadzonych przez Użytkownika do Aplikacji.
 3. Dane wprowadzone przez Użytkownika do Aplikacji stanowią jego własność.
 4. Dane wprowadzane przez Użytkownika są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu, o którym mowa w Regulaminie.
 5. Zarządca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika do Aplikacji.
 6. Użytkownik ma prawo wglądu do danych wprowadzonych przez siebie do Aplikacji.
 7. Użytkownik ma prawo do zmiany wprowadzonych przez siebie danych.

Odpowiedzialność Zarządcy

§ 6

 1. Zarządca jest obowiązany zapewnić Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o:
 2. szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 3. funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Zarządcę do systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. W działaniu Aplikacji mogą się zdarzyć przerwy. W przypadku przerw w działaniu Aplikacji Zarządca pracuje nad ponownym uruchomieniem Aplikacji jak najszybciej jest to możliwe. Użytkownik ma możliwość kontaktu ze wsparciem technicznym. Zarządca podejmuje wszelkim prawem dozwolone działania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji pod względem technicznym, formalnym i prawnym.
 5. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niemożliwości użycia lub błędnego działania Aplikacji oraz nieprawidłowego korzystania z Aplikacji przez Użytkownika.
 6. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikłą z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego i oprogramowania Użytkownika lub udostępnienia Urządzenia, na którym jest zainstalowana Aplikacja.
 7. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej Hasła.
 8. Zarządca nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zdarzenia zewnętrznego niemożliwego do przewidzenia, a tym samym uniemożliwiającemu Zarządcy zapobieganiu takim zdarzeniom.
 9. Zarządca wspieramy jedynie najnowsze wersje systemów operacyjnych. Zarządca nie gwarantuje prawidłowości działania Aplikacji na starszych wersjach systemów operacyjnych. Zarządca przygląda się każdej zgłoszonej nieprawidłowości działania Aplikacji.

Postanowienia końcowe

§ 7

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania tj. 30.07.2019r. na stronie.
 2. W przypadku udostępnienia na stronach Aplikacji nowej wersji Regulaminu, Użytkownik przy rozpoczęciu korzystania z Aplikacji, zostanie powiadomiony o zmianach.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa, w tym Kodeksu cywilnego.